DE SLAG OM DE TABAKWET IN DE HORECA IS BEGONNEN !

 

 

SAMENVATTING VAN DE DAGVAARDING TEGEN DE STAAT

Het rookvrij maken van de hele horeca zorgt er volgens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de Minister) voor dat er geen ongewenste tweedeling ontstaat tussen ondernemers mét en ondernemers zónder personeel.
Een tweedeling in de horeca zou volgens de Minister kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie, een ‘ongelijk speelveld’.

 

De Stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer (hierna: de Stichting) is van mening dat door het van toepassing verklaren van voornoemde wetgeving op de gehele horecabranche, ten aanzien van de kleine ondernemers in de branche nu juist concurrentievervalsing optreedt. Zo deze regelgeving al in stand kan blijven, stelt de Stichting dat de termijn die wordt gegeven om maatregelen te nemen (het realiseren van een rookkamer) veel te kort is. De nieuwe regels zijn in die zin onzorgvuldig en onevenredig belastend. De inzet van dit kort geding is om de betreffende regelgeving ten behoeve van de ‘kleine horeca ondernemer’ niet van toepassing te laten verklaren, dan wel de inwerkingtreding/handhaving hiervan op te schorten.

 

Ongelijk speelveld / de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten

 

Door het rookverbod uit de Tabakswet niet alleen van kracht te laten zijn als verplichting voor werkgevers, maar ook als verplichting voor horecaondernemers zónder personeel, probeert de Minister een ongelijk speelveld binnen de horeca te voorkomen.

 

De kleine horecaondernemer wordt echter de dupe van de huidige regeling.

In tegenstelling tot de grotere horecaondernemer heeft de kleine horecaondernemer vaak geen vierkante meters of financiële middelen beschikbaar die gebruikt zouden kunnen worden voor het realiseren van een rookruimte. In deze kleine horecagelegenheden zal er vanaf 1 juli 2008 dus nergens gerookt mogen worden, wat als gevolg heeft dat de rokende vaste klanten hun heil zullen zoeken bij de grotere horecagelegenheden die deze vierkante meters en financiële middelen wél hebben.

 

In die landen waar het rookverbod al is doorgevoerd én waar het ook geldt voor de kleine horecaondernemer, is zelfs gebleken dat vele kleine horecaondernemers het hoofd niet boven water kunnen houden ten gevolge van het weg blijven van de rokende vaste klanten.

 

Daarmee creëert de Minister de concurrentievervalsing, waarvan hij aangeeft dit te willen voorkomen.

 

De datum van inwerkingtreding (1 juli 2008) is te kort dag

De intrekking van de uitzondering van het rookverbod voor de horeca is pas 22 april 2008 gepubliceerd. Dat geldt ook voor het rookverbod voor de ondernemers in de horeca zonder personeel. Aangezien het voor de horecaondernemers onduidelijk was hoe de nieuwe regelgeving in de praktijk uitgelegd moet worden, heeft het Ministerie van VWS op 23 mei 2008 een handleiding uitgegeven voor horecabedrijven.

 

Het rookverbod zal echter al in gaan op 1 juli 2008. Bij het realiseren van een rookkamer zal met uiteraard wel moeten voldoen aan de regelgeving op het gebied van brandveiligheid, de bouwregelgeving en de regelgeving krachtens de Drank- en Horecawet. Doorgaans duurt het vele maanden voordat de daarbij verplichte vergunningen worden afgegeven. Ook de bouwwerkzaamheden nemen normaliter meerdere weken in beslag. Daarnaast heeft de kleine horecaondernemer over het algemeen onvoldoende middelen om een dergelijke verbouwing te financieren. De geplande datum van inwerkingtreding, zijnde 1 juli 2008, is daarom te kort dag.

 

Conclusie

Het rookverbod zal voor de kleine horeca ondernemers zeer ingrijpende (financiële) gevolgen hebben. Mogelijk zullen velen het hoofd niet boven water kunnen houden. Om die reden heeft de wetgever in veel van de ons omringende landen een uitzondering gemaakt om de kleine horeca ondernemers te ontzien. Nu in Nederland geen uitzondering zal worden gemaakt voor deze kwetsbare groep, zal de stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer zich tot de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank wenden om de betreffende regelgeving niet op hen van toepassing te laten verklaren, dan wel de inwerkingtreding/handhaving hiervan op te schorten. 

 

Voor meer details zie > http://horeca-forces-nl.org

 

Wat er ook de ontwikkelingen zullen zijn de komende weken en dagen... maandagavond 30 juni vindt er een rookparty plaats in De Klarist. Alleen toegang voor rokers !

LATER MEER....